هو


عجیب نیست که فراموش کردم اینجا ثبتش کنم؟ 

آرزوی روزهای نه چندان دور را، که تنها با تو بود که محقق شد. بر طریق حسین...