هو

توی تاکسی نشسته باشم و به این فکر کنم که چقدر برای با هم بودنمان صبر بخرج داده ای...