هو


به سیده زهرا پیام میدهم،

دوست دارم روی کارت عروسی ام نوشته باشد ”حب الحسین وسیلة السعداء”

همین.

همه اش همین است در زندگی.

دخالت های نامردمان به درک.