هو


با سرعت نور از همه چیز دور شدم، همه چیز را تغییر دادم، مرام و کار و هرآنچه که داشتم از نو ساختم. و باز دست روزگار گریبانم را گرفته و خرکش میکند به سمت چیزی که از آن دور شده ام... زمین گرد، قبول، اما چرا تو با من اینطور میکنی؟