هو


حرف و نقل هایی که هست،

اینجا مستقیمن پاسخگویشان خواهم بود.