هو

هیچ چیز بدتر از این نیست که بفهمی رفیق ترین رفقایت، به تو دروغ گفته اند...
آدم به نقطه ای میرسد که دیگر تمام حرف ها را با شک و تردید میپذیرد.