هو


بعد از قریب به سه سال این طولانی ترین مدتی ه که ازت بی خبرم...

دلم برای صدات، لبخند هات، حتی برای اخمت تنگ شده... 

می دونم که خسته از راه میای پیشم. با دست هایی که این ساعتها با اسلحه هم آغوش شدن، با دلی که ایمان داره به این راه. با چشم هایی که مست خوابن. منتظرت هستم...