هو


برای ما که داشتیم کم کم با صدای پدرانه ات انس میگرفتیم این رفتن خیلی جانکاه بود...