هو


یکی پیام داده ک خواب دیدن فردا سحر زلزله میاد. تنها نگرانی و ناراحتیم اینه ک چرا خونه م از خانواده م انقدر دوره...