هو


با ذائقه ی سطح پایین امروزِ ملت، نویسنده ی موفق شدن کار دشواری نست.