هو


متاسفم که شب نوزدهم ماه رمضان دعا کردم بخشی از حافظه و گذشته ام به کلی فراموش شود. برای خودم متاسفم. برای ضعیف بودنم. 

آدم بی جربزه ای هستم...