هو


در دلم غصه میخورم برای مشهدی که نمیروم؛

برای مشهدی که میروند؛

برای خودم ک حرف های دو پهلو میشنود.

برای خودم خیلی غصه میخورم...