هو


اولین هندوانه ی خانه،

آنقدر شهد و شکر بود که خودش ترک برداشت؛

اگرچه تا آن حلاوتی که در بوسه های توست،

خیلی راه داشت...
#لب_لعلی_گزیده_ام_که_مپرس