هو


طول تخت برای بلندای قامتش اندکی کوتاه است. کمی مایل خوابیده و پای چپ را روی پای راست قرار داده. دست چپش را بر روی سینه گذاشته است،انگار روبروی بزرگی ایستاده باشد و سلام بدهد، دست دیگر را در جیب شلوار فرو برده. سرش اندکی به راست متمایل است و آرام و بی صدا نفس میکشد...

من شیفته ی این تصویر نفس گیر هستم...