هو


کاش بعضی ناخوشی های روز های دور را هیچکس برایمان تداعی نکند، خصوصن نکه بیش از همه دوست میداریم...