هو


تنها عظمتِ عشقِ تو بود که میتوانست تحمل آن سختی بزرگ را آسان کند.

#قسم_به_دوست_داشتنت