هو


میدانی چرا علتش را نمیپرسم؟ چرا شکایتی ندارم؟ چون هر کس، خود،بیش از همه بر حال خویش آگاه است...