هو


خسته ام مثل یتیمی که از او فرفره ای

بستانند و به او فحش پر هم بدهند...
تو روز پدر یه آدم عوضی درباره ی پدرت بد حرف بزنه. آشغال ترین آدم های روی زمین...