هو


اون دوست کی میتونه باشه؟ اونی ک حاضر باشی بخاطرش خونه رو ول کنی... خونه ای ک ازش خسته ای...

*دلم یک دوست میخواهد ک اوقاتی ک دلتنگم/بگوید خانه را ول کن بگو من کی کجا باشم