هو


دلتنگی مان شرح ندارد؛

                            درست مثل ارادتمان...