هو


نا امیدی یعنی نامه ات برود دانشکده ی مدیریت...