هو


بیست و دو ساله شدم.

درست فردای روزی که سخت گذشت.ادامه دارد...