هو


ساعت حوالی دو، چقدر حوبه که گاهی به دردت بخورم...#بوی_عطرت