هو


من میتونم از نگرانی ناراحت و عصبانی باشم. بخاطرش با دلخوری و گریه حرفم رو قطع کنم و به فاصله ی چند ساعت دوباره، از نو، بشم همون هدای همیشگی....

چی داری که درد ها رو میبره؟