هو


اینجور مواقع که دلم پره، تبدیل میشم به دختر بیست و یک ساله ای که جز غر زدن کاری بلد نیست. کاش یه دکمه بود برای محو کردن بعضی چیزا! خصوصن بعضی حرفا که حتی ماسمالی شدشون هم ناراحت کننده و نفرت انگیزن. 

همین.