هو


حرفی ندارم که بگم. همین.

#زبانم_در_دهان_باز_بسته_است