هو


بعضی وقت ها فکر میکنم انگار دعا کردن و توسل از زندگیم حذف شده! چرا برای خیلی از مشکلات تا بحال دعا نکردم؟