هو


رابطه ای که بین تب بی جهت زیاد امشب و دندان درد لعنتی است را نمیفهمم. اما هرچه هست تو را، هرچند کوتاه، کنارم می آورد. همین خودش بهترین دواست برای بهتر شدن. همین که کوتاه و دلچسب هوایم را داری...