هو


گریه کردن مایه ی آرامش است.
گریه ی عزیزی را دیدن موجب بی قراری.