هو


و تندیس عاشقانه ترین جملات سال را باید بدهند به تازه عروسی که برای دامادش میان خواب مینویسد ”یلی دوستت دارم؛ هوت”

این هوت خروار خروار به آن رمانهای بلند و آن داستان های پریان و این جملات صد تا یکی امروزی شرف دارد...