هو


اگر کنار تو بودم،

میشد از این باران ساعت ها نوشت...