طاقت نمی آرم تو که میدانی از دیشب

باید چه رنجی برده باشم بی تو تا امشب