هو


گاهی احساس میکنم عطر تو را گرفته ام...
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی