هو

اینکه با این زن دعوا نمیکنم، خودش باعث تعجب است.
چرا نرفتم؟