هو


به دهر هر خبری هست زیر پرچم توست
اگر کسی در دیگر زند ز بی‌خبری است...


روز‌شمار محرم را که میبینم، بند دلم پاره میشود.