هوچند وقت بود اینطور دلم نسوخته بود...

اینطور که بعد از خستگی چند ساعت کار مداوم،

تازه از مصیبت دوری تو،

ساعت سه بامداد چنین گریه کنم...


#کربلا

طال الفراق...