هو

بدون هیچ آورده‏‏ ای،
کاش همینطور بی تشریفات مارا بپذیری...