هو


من که خیلی بد، اصلن مگر شکی هم داریم؟ بگو تو چرا پیوسته دلم را میشکنی؟