هو


به من، تنها، حلاوت بندگی ات را بچشان، به حق این، شاید، آخرین قدم هایی که از بیت الحسینت در شمیران به سوی خانه برداشتم...

تو بگو چطور برای این همه آرامش که در آن خانه جمع شده بود دلتنگ نشوم؟