هو


هیچ حسی بهتر از حس امروز نیست؛

و این را فقط من میدانم و هودا...

چقدر لذت بخش است.

چقدر شیرین...