هو


محرمیت صیغه ای نیست که بین دو شخص جاری میشود؛ محرمیت قرابتی است که بواسطه ی آن نجوای دوست داشتنی ِِ زیر قبه ی سید الشهدا را؛ برای تو بازگو میکنم...