هو


"اگر جا برای من بود جسدم را در جوار امامزاده علی اکبر خاک کنید چون خانواده ام و همسر عزیزم هر روز به دیدارم بیایند."